لیست دانش آموزان نمونه


یکتا سنجری

سطح: M3

ترم پاییز 1 سال 1395

شعبه: صبا

یکتا آجیلیان

سطح: p6

ترم پاییز 1 سال 1395

شعبه: پیروزی

یکتا آجیلیان

سطح: p7

ترم پاییز 2 سال 1395

شعبه: پیروزی

یکتا آجیلیان

سطح: p8

ترم زمستان سال 1395

شعبه: پیروزی

یونس مددی

سطح: M3

ترم پاییز 1 سال 1395

شعبه: صبا

یونس فرد

سطح: F3

ترم پاییز 1 سال 1395

شعبه: مطهری

یونس فرد

سطح: F4

ترم پاییز 2 سال 1395

شعبه: مطهری

یونس فرد

سطح: F 5

ترم زمستان سال 1395

شعبه: مطهری

یونس صادق زاده

سطح: E5

ترم پاییز 2 سال 1395

شعبه: جمهوری

یونس صادق زاده

سطح: E8

ترم تابستان 1 سال 1396

شعبه: جمهوری