لیست اساتید موسسه

آقای امیرحسین طباطبایی

کارشناسی تدریس زبان انگلیسی

دارنده مدرک IELTS7

خانم سمیرا قربانپور (سوپروایزر)

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آقای احسان کشمیری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای الیاس کاظمی

کارشناس ارشد حسابداری

دارنده مدرک  TTC

دارنده مدرکIELTS

آقای امید پیرزاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

آقای حامد هاشمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان

CELTA-PET-IELTS-FCE

دارنده مدرکTTC  

آقای حمید بابک

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای حمیدرضا اسماعیلی

دیپلم

دارنده مدرکTTC  

آقای ساسانی کیا

کارشناسی مدیریت صنعتی

دارنده مدرکTTC  

دارنده مدرک IELTS  

آقای سالمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای سعید حشمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

دارنده مدرکTTC

آقای سیدمحمد حسینی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آقای سیدی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آقای شایان فر

کارشناسی الکترونیک

دارنده مدرکTTC  

آقای علی بابائی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

آقای علی پاکزاد

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

آقای غلامرضا حکیمی هریسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

آقای محمود ملائی (سوپروایزر)

کارشناسی  ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک FCE

آقای مصطفی نیکخواه

کارشناس آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC , CAE

آقای مهدی صادقی

دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک

دارنده مدارک  TTC - FCE - CAE - CPE

آقای مولوی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای میثم موسوی

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

ابراهیم وظیفه دوست

دانشجو کارشناس ارشد فیزیک بنیادی

دارنده مدرکTTC  

احمدرضا تیزابی

دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

اسما هاشمی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

الهام کاشی الحسینی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

امیر فتح الله زاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد عمران

امیرحسین جاویدی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

پرستو سرخوش

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

پروین بنی اسد

کارشناسی مهندسی کشاورزی

دارنده مدرک TTC

حسین یزدان داد

کارشناسی ارشد محیط زیست

دارنده مدرکTTC, FCE, CEA

حمید رجبی

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک TOEFL IBT

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

حمیدرضا صفایی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی پرستاری

حنانه بذر افشان

دارنده مدرکTTC

خانم الهه تقی زاده

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

خانم آذر موسوی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم آسیه نیاوند

کارشناس ارشد

آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم اعظم رضایی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

خانم اعظم یوسفی

کارشناسی زمین شناسی

مدرک-FCE-TTC  

خانم افروز عادلی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم الناز بهجتی طوسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم الناز سقازاده

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

خانم الهام صومعه

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارای مدرک TTC

خانم الهه بذری

کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم اکرم عامل

کارشناسي ارشد

رشته  زبان شناسي

دارنده مدرکTTC  

خانم بهاره عسگری بیابانی

کارشناس ارشد علوم و ادبیات انسانی

دارنده مدرک TTC

خانم بهمن پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم پروین شمشادی

کارشناس ارشد

آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم حق پرست

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم حمیده ضیائی کوشا

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم حوا زاهدی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

خانم حکمت علمی

دانشجو کارشناسی ارشد

 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم خديجه رمضاني

دانشجو کارشناسي ارشد

رشته آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم ریحانه خواجه میرزا

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم زهرا پهلوان

کارشناسی مترجم زبان

دارنده TTC

خانم زهرا خدمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم زهرا رضائی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم زهرا سروری استاد

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم زهرا سیدی

دانشجو کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم زهرا فلاح سهیلی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم زهرا قربانی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم زهره زحمتکش

علوم انسانی

دارنده مدرک TTC

خانم زینب باغجری

کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم ژاله اموری سرابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سارا احمدی

کارشناسی مترجم زبان

دارنده مدرک TTC

خانم سارا حسین زاده

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سارا حسین زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک TTC  

خانم سارا رئوف خراسانی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده گواهینامه TTC

خانم سارا هنرور

کارشناسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم سحر رضوی

دارنده مدرکTTC  

خانم سحر محمدیان

کارشناس ارشدآموزش زبان

دارنده مدرک TTC

خانم سعیده سادات ساعتچی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

2TTC(general) – TTC (IELTS

خانم سما صبوری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

دارنده مدرک TTC

 

خانم سمانه دشتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سمانه عبدی

کارشناسی

TTC  & ILS

خانم سیده بهاره جمالی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم شراره فیلاب

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش انگلیسی-فیزیک

دارنده مدرکTTC   

خانم شکوری

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم شیدا ارفع

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم شیرین فرهادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم شیما عابدی استاد

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم عاطفه احمدی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم عاطفه صنعتی

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی -مدرک TTC  

خانم عاطفه ظفرمند

کارشناس ارشد

آموزش زبان - مدرکTTC  

خانم عطیه جودوی

کارشناس ارشد مکالمات زبان

دارنده مدرکTTC

خانم عطیه عندلیب

دانشجو کارشناسی ادبیات فرانسه

دارنده مدرک TTC

خانم غزاله ثمری

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم غزاله طوسی

کارشناسی

 رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم فاطمه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

خانم فاطمه بشیری

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC - TELSI

خانم فاطمه رفیع زاده

کارشناس

آموزش زبان انگلیسی - مدرکTTC  

خانم فاطمه سروری

کارشناسی روانشناسی

دارنده مدرکTTC

خانم فاطمه عباسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم فاطمه نیکورشید ترابی

کارشناسی مدیریت پروژه

دارنده مدرک TTC

خانم فرزانه رحمانی

دانشجو ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم فرزانه طبسی

کارشناسی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم فهیمه صداقت

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم فیروزه وزیرنژاد

کارشناسی ارشد

زبان شناسی (آموزش) مدرکTTC  -TOEFL

 

خانم گلنوش عطاران

دارنده مدرکTTC  

مترجمی زبان انگلیسی       

خانم لیلا رضایی

کارشناس

مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC

خانم محبوبه براتی

کارشناسی 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم محترم عرفانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم محجوبه جاهدی

کارشناس ارشد آموزش انگلیسی - مدرک IElTs-TTC  

خانم مرضیه پورمحمد

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم مریم احمدی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم مریم کاسب

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک FCE-CAE-TTC  

خانم مژگان افشار

کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

دارنده مدرک TTC

خانم ملیحه مومنی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم منیژه سیرجانی

کارشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم میترا جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد  آموزش زبان انگلیسی دارنده مدرکTTC  

خانم نازنین قائمی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دارنده مدرک TTC

خانم ناهید محمّدپور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE

خانم نجمه پرهیزی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

خانم نجمه حاتمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم نجمه نیک رو

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم نرگس خانی زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم نسترن همتی

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

خانم نسرین چیتی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم نسرین چیتی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم نسرین ناظرمرند

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم نیلوفر اشرافی

کارشناسی مهندسی پزشکی

دارنده مدرک TTC

خانم نیلوفر کاربند

کاردانی ادبیات انگلیسی
دارنده مدرک TTC

خانم هانیه شهیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم وجیهه ابراهیمی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم وجیهه اد قاسمی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم وجیهه قاسمی

کارشناسی گرافیک

مدرک FCE-TTC  

زهرا رضائی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا سروری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

زینب باغجری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

سروش عاکف

دارنده مدرک TTC

 کارشناسی ادبیات انگلیسی

سرکار خانم زهرا رضوی

کارشناسی رشته زبان انگلیسی

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم سپیده سالاری

ارشد زیست سلولی

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم فریده موقر

 ارشد آموزش زبان

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم مرضیه پورمحمد

کارناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سرکار خانم مریم کاظمیان

       ارشد ریاضی

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم وجیهه قاسمی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده گواهی TTC

سرکارخانم سحر رهبر

ارشد برق

دارنده گواهی TTC

سرکارخانم مریم قالیباف

 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده گواهی IELTS

 

 

ا

سعید قوسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

سلماز ندافی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی منرجمی زبان انگلیسی

 

سمانه عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

سید حمیدرضا طباطبایی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

شایسته

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد بیولوژی تکوینی

شیرین فرهادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

شیما عابدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC ,FCE, CAE  

طهورا فروغی

دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC Kids & Adults, PET, FCE, CAE

عادله نظری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, CAE

عارفه زحمتی

دارنده مدرک،FCE،CAE،TTC

کارشناسی زبان انگلیسی

عارفه شاهوار

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه شاهد

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

علیا لایقی

دارنده مدرک TTC

دکتری فیزیک

فائزه منتظر میلانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه احمدی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

دارنده مدرکFCE- CAE- CPE

فاطمه اکابری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد ریاضی محض

فاطمه بابره

دارنده مدرک CAE, FCE

فاطمه سادات دهستانی

کارشناسی مهندسی شیمی

دارنده مدرک TTC

فاطمه عباسی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

فرزانه نورا

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TOEFL, TTC

فروغ فرهنگ مهر

دارنده مدرکTTC

کارشناسی مامایی

لیلا شمع ریز

 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  Kids & Teenager

محبوبه زیارتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک  TTC General, TTC IELTS

محترم عرفانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC,FCE

محدثه ارژنگی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

محسن نامدار

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

محمد محمدزاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان

محمدجواد غلامی

دارنده مدرک CELTA

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

محمود ملائی(سوپروایزر)

کارشناسی  ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک FCE, TTC

مرتضی نظری

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم احمدی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم محمودی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ملیحه مومنی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

مهسا خادری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

مهسا محبی

 دارنده مدرک TTC 

کارشناسی مترجمی زبان

مهشید هاشمی یزدی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نازنین قائمی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دارنده مدرک  FCE, CAE, TTC

نجمه فاضل

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان

نجمه نیک رو

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, TTC

ندا خوش سیما

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نرگس بهرامی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مدیریت بازرگانی

نعیمه سعادتی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک   TTC Kids & Adult

نفیسه قائمی پور

کارشناسی مترجمی زبان/ کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC

نوید قائمی

کارشناسی فیزیک

دارنده مدرک TTC, IELTS

نیلوفر کاربند

کاردانی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

وجیهه ابراهیمی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

وحیده عمرانی

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک IELTS

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی