ثبت نام ترم آنلاین بهار2 آغاز شد.

تاریخ شروع ترم روزهای زوج 1400/2/29 و روزهای فرد 1400/2/3