برگزاری دوره Speaking ویژه بزرگسالان

دوره مکالمه  شعبه بهار با تدریس سوپروایزر محترم سرکارخانم قربانپور برگزار خواهد شد.این دوره ویژه سطوح بزرگسال ،با ظرفیت محدود اگزاری ست.
🔔این فرصت فوق العاده را از دست ندهید و همین امروز به شعب آموزشگاه های زبان کیش نوین مراجعه فرمایید.