شعب آموزشگاه زبان کیش نوین

شعبه جمهوری

آدرس: بلوار فرودگاه / بین جمهوری اسلامی 19 و 21
تلفن تماس: 33446141


شعبه پیروزی

آدرس: بلوار پیروزی / نبش پیروزی 23
تلفن تماس: 38761331


شعبه نخریسی

آدرس: خیابان نخریسی / مقابل چمن 19
تلفن تماس: 33444413


شعبه بهار

آدرس: فلکه برق / نبش بهار 10
تلفن تماس: 38556667


شعبه مطهری

آدرس: خیابان مطهری / بین مطهری شمالی 14و 16
تلفن تماس: 37138100


شعبه صبا

آدرس: بلوار صبا / بین صبا 6 و تقاطع صبا - دایی
تلفن تماس: 33890003

 

}