مدیران مراکز

مؤسسین و مدیریت آموزشگاه ها :

آقایان سعید براری - وحید رسایی

 

مدیریت شعبه بهار و قاسم آباد:

آقای بهزاد مشیری

 

سرپرست مدیران آموزش:

جناب آقای غروی

 

مدیرت توسعه و رشد سازمانی :

دکتر رادمرد غدیری

 

مدیریت منابع انسانی :

1- دکتر هاشمی کیا

2- آقای رضا یزدانی

 

مدیریت مالی :

1- دکتر سعادتی

2- سرکار خانم خوش بیان

 

سوپروایزورهای دپارتمان انگلیسی :

1- جناب آقای غروی 

2- جناب آقای دکتر آجیلیان

3- جناب آقای ساسانی کیا

4- جناب آقای پیرزاده

5- جناب آقای محمد زاده

6- جناب آقای طباطبایی

7- جناب آقای نجف پور

8- سرکار خانم وزیر نژاد

9- سرکار خانم زیارتی

10- سرکارخانم عسکری

 

 

سوپروایزورهای دپارتمان فرانسه :

1- جناب آقای دکتر پرهیزگار

2- سرکار خانم احمدی