مدیران مرکز

مؤسسین و مدیریت آموزشگاه ها :

آقایان سعید براری - وحید رسایی

 

مدیریت شعبه بهار:

آقای بهزاد مشیری

 

سرپرست مدیران آموزش:

جناب آقای غروی

 

مدیریت منابع انسانی :

1- دکتر هاشمی کیا

2- آقای رضا یزدانی

 

مدیریت مالی :

1- دکتر سعادتی

2- سرکار خانم خوش بیان

 

سوپروایزورهای دپارتمان انگلیسی :

1- جناب آقای غروی 

2- جناب آقای دکتر آجیلیان

3- جناب آقای ملایی

4- سرکار خانم آموزگار

5- سرکار خانم قربان پور

6- سرکار خانم رجب نژاد

7- سرکار خانم ارفع

8- سرکار خانم جعفری

9- جناب آقای ساسانی کیا

 

سوپروایزورهای دپارتمان فرانسه :

1- جناب آقای دکتر پرهیزگار

2- سرکار خانم احمدی

}