آموزش بر اساس فیلم Movie Mania

این دوره ویژه زبان آموزانی است که می خواهند در سطح بالای زبان انگلیسی به نقد و انتقاد فیلم بپردازند. در جلسات این دوره ابتدا قسمت هایی از یک فیلم پخش می شود سپس زبان آموزان در مورد محتوای فیلم به بحث و تبادل نظر می پردازند.

شرایط اختصاصی:

  1. زبان آموزانی که سطح TS7 را پشت سر گذاشته باشند.
  2. زبان آموزانی که در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و مورد تایید سوپروایزر آموزشگاه قرار گرفته باشند.

منابع تدریس:

منبع اصلی این دوره جزوات و فیلم های تهیه شده توسط آموزشگاه کیش نوین می باشد که توسط جمعی از اساتید و سوپروایزرهای کیش نوین طراحی شده است.