دوره مکالمه محض CO

عنوان دوره : دوره مکالمه محض

این دوره برای زبان آموزانی می باشد که  می خواهند در مدت بسیار کم بر مکالمه انگلیسی مسلط شوند. منبع اصلی این دوره جزوات تألیف شده توسط آموزشگاه کیش نوین می باشد که توسط جمعی از اساتید و سوپروایزرهای کیش نوین طراحی و چاپ شده است در این جزوات سعی شده است از توضیح گرامر اضافی اجتناب شود و فقط  مکالمات ضروری انگلیسی به شیوه ای جدید و بسیار جذاب تدریس شود.

 شرایط اختصاصی:

شرکت در آزمون تعیین سطح و تایید سوپروایزر آموزشگاه برای شرکت در این دوره تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.