دوره مکالمه بزرگسالان 17 سال به بالا TS

عنوان دوره: دوره مکالمه بزرگسال
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) تشکیل می گردد. جامعه ی هدف این دوره آن دسته از زبان آموزانی هستند که متقاضی تسلط بر مهارتهای فوق در مدتی مناسب می باشند. این دوره شامل 15 ترم  می باشد.

شرایط اختصاصی:
1.  داشتن حداقل سن 17 سال
2.  زبان آموزانی که دوره Cn را گذرانده باشند. (با آزمون تعیین سطح)

منابع تدریس:
    برای دوره بزرگسالان سری کتابهای  Touchstone که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR می باشند در نظر گرفته شده است .

Touchstone 1

Touchstone 2

Touchstone 3

Touchstone 4
 
منابع کمک آموزشی:
1. Story Book
2. Oxford Word skill

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد..
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر