دوره مکالمه نوجوانان 11 تا 14 سال E

عنوان دوره: دوره مکالمه نوجوانان 11 تا 14 سال
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) برای سطوح نوجوانان تشکیل می گردد. این دوره شامل 10 ترم می باشد.

شرایط اختصاصی:
1.  سنین مابین 11 تا 14 سال
2. زبان آموزانی که دوره M را گذرانده باشند.

منابع تدریس:
1. برای این دوره سری کتابهای English Time که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR می باشند در نظر گرفته شده است که هر کدام طی دو ترم پوشش داده می شود.

منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flashcards

Short story

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر