دوره مکالمه کودکان 7 تا 8 سال B

عنوان دوره: دوره مکالمه کودکان بین 7 تا 8 سال
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) برای سطوح کودکان تشکیل می گردد. این دوره شامل 6 ترم می باشد.

شرایط اختصاصی:

  1. سنین مابین 7 تا 8 سال
  2. زبان آموزانی که دوره F را گذرانده باشند.

منابع تدریس:
1.  برای این دوره سری کتابهای Beeno که مبتنی بر استانداردهای آموزشی می باشند در نظر گرفته شده است که هر کتاب طی یک ترم پوشش داده می شود.

منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flash cards

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر