دوره مکالمه کودکان 6 تا 7 سال F

عنوان دوره: دوره مکالمه کودکان بین 6 تا 7 سال
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) برای سطوح کودکان تشکیل می گردد. این دوره شامل 8 ترم می باشد.

شرایط اختصاصی:
1. سنین مابین 6 تا 7 سال

  1. زبان آموزانی که دوره P را گذرانده باشند

منابع تدریس:
1. برای این دوره سری کتابهای First Friends که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR می باشند در نظر گرفته شده است که هر کدام طی دو ترم پوشش داده می شود.

  Little Friends   دو ترم

 First Friends 1   دو ترم

  First Friends 2  دو ترم

 First Friends 3   دو ترم
منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flashcards

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر