دوره مکالمه کودکان 5 تا 6 سال P

عنوان دوره: دوره مکالمه کودکان

این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری) و Listening (شنیداری) تشکیل می گردد که در قالب Conversation و Songبرگزار می گردد. این دوره شامل 9  ترم می باشد.

شرایط اختصاصی:
1. سنین مابین 5 تا 6 سال
2. آن دسته از زبان آموزانی که از دوره T  وارد این گروه می شوند.

منابع تدریس:
1. برای دوره مقدماتی خردسال کتاب Little Pockets در نظر گرفته شده است که طی دو ترم آموزشی پوشش داده می شود.
Little Pockets
2. برای دوره پیشرفته خردسال سری کتابهای Pockets در نظر گرفته شده است.
Pockets 1  دو ترم
Pockets 2  دو ترم
Pockets 3  سه ترم
 آن دسته از زبان آموزانی که دوره T  را سپری کرده اند مستقیماً وارد دوره ی P می شوند.

منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flashcards

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر