دوره مکالمه کودکان 4 تا 5 سال

عنوان دوره: دوره مکالمه کودکان
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری) و Listening (شنیداری) تشکیل میگردد که در قالب Conversation و Songبرگزار میگردد. این دوره شامل 6 ترم میباشد.
شرایط اختصاصی:
سنین مابین4 تا 5 سال
منابع تدریس:
برای دوره مقدماتی کتاب Play time در نظر گرفته شده است که هر کتاب طی دو ترم آموزشی پوشش داده میشود.
Play time Starter دو ترم
Play time A دو ترم
Play time B دو ترم
منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flashcards

 تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
 حداقل نمره قبولی 70 از 100
 دارای آزمون پایان ترم
 با اعطای مدرک معتبر